• ex1
  • ex2
  • ex3
  • ex4
  • ex5
  • ex6
  • ex6
  • ex6

Κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η έρευνα και η συμμετοχή σε προγράμματα που έχουν σχέση με περιβαλλοντικά προβλήματα, ενεργειακά θέματα και ζητήματα ανάπτυξης.

Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα δίκτυο συνεργατών με διεπιστημονική σύνθεσή όπου περιλαμβάνει ειδικούς και επιστήμονες, όπως μηχανικούς περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγους, οικολόγους, αρχιτέκτονες - χωροτάκτες, γεωπόνους, βιολόγους, ενεργειολόγους, ωκεανογράφους - συμβούλων με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, η συνεργασία των οποίων ζητείται κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

  Ανάπτυξη αιολικών, φωτοβολτάικων και ηλιοθερμικών  πάρκων

  Ανάπτυξη έξυπνων αποδοτικότερων δικτύων

  Δίκτυα υψηλής και υπερύψηλης τάσης

  Κατασκευή αιολικών πάρκων

  Κατασκευή φοτοβολταικων πάρκων

  Κατασκευή και οργάνωση μονάδων βιομάζας

  Μελέτες πάνω στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικά πεδία

  Εξοικονόμηση ενέργειας με μονάδες γεωθερμικών πεδίων Οι τομείς ενδιαφέροντος της Εταιρείας μπορούν να περιγραφούν αναλυτικά ως εξής:

Πλήρη ανάπτυξη Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων, τη μέτρηση Αιολικού Δυναμικού, την Εξοικονόμηση Ενέργειας, τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, τον τεχνικό έλεγχο και την αξιολόγηση έργων ΑΠΕ .

Έρευνα και καταγραφή της υπό διαμόρφωσης αγοράς τον απορριμμάτων
Συμμετοχή στην επιλογή του εξοπλισμού και στην τεχνοοικονομική μελέτη του έργου (μονάδες διαλογής, αξιοποίησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων)

Συμμετοχή σε έργα ανανεώσιμων πηγών αλλά και περιβαντολογικών μελετών Αποκατάσταση χωματερών, αδειoδότηση Χ.Υ.Τ.Α , αδειοδότηση φίλτρων σε εργοστάσια της Δ.Ε.Η , κομποστοποίηση απορριμμάτων, ανάπτυξη αιολικών πάρκων, διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, κατασκευή πάρκου Α.Π.Ε , τεχνολογίες δέσμευσης του άνθρακα .

Μελέτες - έρευνες - γνωματεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οργανισμών και ιδιωτικών φορέων σε θέματα:

– Βιομηχανικής Ανάπτυξης
– Τεχνολογιών περιβάλλοντος / Αντιρρύπανσης
– Περιβαλλοντικής Πολιτικής
– Κλιματικής αλλαγής
– εθνικό σύστημα κατανομής αερίων θερμοκηπίου εμπορία ρύπων
– αποτύπωμα άνθρακα / οικολογικό αποτύπωμα (carbon / ecological footprint)
– Εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης (Πράσινη ανάπτυξη)
– Φυσικών πόρων (ενέργεια)
– Βιοκαύσιμα
– Στρατηγικών μελετών στο περιβάλλον και την εναλλακτική ανάπτυξη

 

Εμπειρία σε ομάδα μελέτης σε έρευνες, γνωματεύσεις, μελέτες, προγράμματα, τόσο του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο Οργανισμών αλλά και Ιδιωτικών φορέων σε θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης, τεχνολογιών περιβάλλοντος / αντιρρύπανσης, περιβαλλοντικής πολιτικής, κλιματικής αλλαγής, εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης, φυσικών πόρων [ενέργεια, αιολικά,  φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, βιοκαύσιμα], στρατηγικών μελετών στο περιβάλλον και την εναλλακτική ανάπτυξη.

 

ΗΕΛΙΟΝ παρέχει υπηρεσίες με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.